Prace dyplomowe inżynierskie
Opiekun: Edyta Wróbel

L.p.

Imię i nazwisko

Temat pracy

9

Michał Bednarczyk

2016

Badanie możliwości zastosowania bezprądowej metalizacji do wytworzenia cienkich elektrod w strukturze ogniwa fotowoltaicznego

8

Krzysztof Burak

2016

Wpływ  warunków  procesu  domieszkowania  dyfuzyjnego  na parametry złącza n+ - p w ogniwie słonecznym

7

Mateusz Jasik

2016

Wykorzystanie procesu bezprądowej metalizacji do wytworzenia warstw przewodzących na ceramice LTCC

6

Krzysztof Skrzypiński

2016
Wpływ metody nanoszenia roztworu domieszkowego na równomierność rozkładu rezystancji powierzchniowej w warstwie emiterowej ogniwa słonecznego
5

Arkadiusz Wijas

2016
Analiza wagowa grubości pól kontaktowych w ogniwie słonecznym wykonywanych metodą bezprądowej metalizacji4

Adam Zadroż

2016

Wpływ ciśnienia rozpylania oraz kształtu strumienia w metodzie spray-on na parametry warstwy domieszkowej

3

Kamil Merta

2013

Badanie możliwości wykonania kontaktów elektrycznych w strukturze fotowoltaicznej metodami chemicznymi

2

Patrycja Krygowska

2011

Analiza parametrów fizykochemicznych roztworów domieszkowych stosowanych w procesie domieszkowania dyfuzyjnego

1

Łukasz Marcinowski

2011

Analiza rozkładu rezystancji powierzchniowej w wytworzonych warstwach dyfuzyjnych