Praktyki Studenckie

!!!Druki oświadczeń należy składać do 31 maja każdego roku!!!

Dokumenty do pobrania
Zasady odbywania praktyk
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Dziennik praktyki studenckiej
Karta tygodniowa


ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH DLA KIERUNKU ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

1. Praktyka powinna odbywać się w przedziale czasowym czerwiec-wrzesień i trwać 4 tygodnie.
2. Student znajduje sobie pracodawcę, który wypełnia odpowiedni druk oświadczenia (Oświadczenie 1)
3. Termin dostarczenia Oświadczenia 1 upływa 31 MAJA. Po tym terminie nie będą wypisywane umowy, a co za tym idzie – nie będzie można odbywać praktyki.
4. Student dostarcza Kierownikowi Praktyk wypełnione przez Pracodawcę Oświadczenie 1, na podstawie którego sporządzona zostaje umowa między Pracodawcą a Uczelnią o organizację studenckiej praktyki zawodowej.
5. Student odbiera umowę podpisaną przez Rektora i daje do podpisu Pracodawcy. Podczas odbierania umowy student jest zobowiązany do okazania polisy NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) na czas odbywania praktyki.
6. Do zaliczenia praktyki należy wykazać się:
a. Kopią umowy o praktykę
b. Dziennikiem praktyk z wypełnionymi kartami tygodniowymi

dr inż. Piotr Kowalik

Informacje dostepne również na stronie
http://platforma.polsl.pl/rau3/course/view.php?id=68 (Temat 6)